DEMOGRAFI. Den demografiska utrotningspolitiken mot det svenska folket fortskrider. Enligt officiell statistik har idag nästan 25 procent av befolkningen ”utländsk bakgrund” och i verkligheten är siffran mycket högre.

Igår släppte Statistiska centralbyrån, SCB, statistik för 2016 som bland annat berättar om massinvandringen till Sverige. Statistiken visar bland annat att 60 343 svenska medborgarskap delades ut till invandrare under förra året. ”Aldrig tidigare har så många personer bytt till svenskt medborgarskap under ett år”, skriver SCB.

Flest nya medborgarskap, 15 procent av det totala antalet, delades ut till invandrare från Somalia. Den näst största gruppen nya medborgare var invandrare från Syrien.

Sverige slår rekord i invandrade medborgare
Efter förra året fanns det ”1 012 941 utrikes födda personer som var svenska medborgare i landet”, vilket också är historiskt då det är första gången som över 1 miljon svenska medborgare är utrikes födda.

Tittar man på andelen av Sveriges befolkning som har ”utländsk bakgrund” uppger SCB att de uppgår till över 2,3 miljoner personer. Detta innebär att de utgör 23,2 procent av befolkningen och i flera kommuner har en majoritet utländsk bakgrund.

I själva verket är det dessutom ett mycket större antal människor i Sverige som har utländsk bakgrund, då SCB endast räknar invandrare och barn som har två invandrare till föräldrar när de tar fram siffror över ”utländsk härkomst”. På så vis missar SCB alla invandrare efter andra generationen samt alla barn som har en svensk och en invandrad förälder.

Hög utomnordisk invandring trots färre asylansökningar
SCB uppger att 135 007 utomnordiska medborgare invandrade och folkbokfördes i Sverige under 2016. Även om antalet asylansökningar minskade 2016 så låg invandringsnivåerna för anhöriginvandring och ”övrig” invandring kvar på samma nivåer som 2015. På grund av de långa handläggningstiderna på asylansökningar fattade Migrationsverket också 30 000 fler asylbeslut 2016 än 2015 eftersom man förra året tvingades ta ställning till många ansökningar från året innan.

Invandringen bidrar till bostadsbristen
2016 ökade folkmängden i Sverige med 144 000 personer, en siffra som uppenbarligen hör ihop med att totalt 163 005 personer invandrade till Sverige. Detta innebar också att Sveriges redan hårt pressade bostadsmarknad var tvungen att bereda plats för 54 468 nya hushåll under det året.

Svensk folkmordspolitik brottslig enligt FN-konvention
Utan en kraftig begränsning av invandringen och en aktiv återvandringspolitik kommer den nuvarande politiska utvecklingen på sikt leda till att det svenska folket mer eller mindre upphör att existera som en distinkt etnisk och kulturell folkgrupp. Detta är enkel matematik som politiker, akademiker, journalister och alla andra som ägnar en kort stund åt att registrera statistisk fakta bör förstå.

Trots att detta inte är någon hemlighet för något av de etablerade politiska partierna är det inget riksdagsparti som förespråkar en lösning på problemet. Det innebär att samtliga svenska riksdagspolitiker är delaktiga i ett folkmord, något som är olagligt enligt FN:s folkmordskonvention. I konventionens andra paragraf definierar FN folkmord på följande sätt:

envar av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp såsom sådan nämligen,

a) att döda medlemmar av gruppen;

b) att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada;

c) att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis;

d) att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen;

e) att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.


  • Publicerad:
    2017-03-22 12:25