GLOBALISM. Sveriges regering medger idag att de kommer att rösta för FN:s nya migrationsavtal, det så kallade självmordsavtalet.

Idag gick den svenska regeringen ut med att de kommer att skriva under FN:s migrationsavtal, vilket syftar till att öka och underlätta migration till medlemsländerna.

Hittills har flera länder – däribland USA, Israel, Ungern, Österrike och Tjeckien – medgett att de inte kommer att skriva under avtalet.

Regeringen försöker i sitt punktformerade utlåtande tona ned de negativa effekterna av att skriva på. Bland annat menar de att avtalet inte är juridiskt bindande samt försöker påskina att det inte kommer att tvinga fram förändringar i nationell lagstiftning kring migrationen.

Samtidigt som de gör detta använder de sig dock av argument om att massinvandring skulle vara något positivt:

”Säker, ordnad och reguljär migration utgör en stor potential för ekonomisk och social utveckling, för den enskilda migranten och dennes familj samt för ursprungs- och destinationslandet. Det råder brist på arbetskraft inom flera sektorer på svensk arbetsmarknad. Arbetskraftsinvandring bidrar till att möta denna efterfrågan” skriver de till exempel.

Det mest orwellianska avsnittet i regeringens utlåtande kommer definitivt i punkt 8, där frågan ”Kommer migrationsramverket att minska yttrandefriheten?” ställs.

”Nej. Mål nr 17 i migrationsramverket talar om vikten av evidensbaserat offentligt samtal och fullt skydd för yttrandefriheten. Det innebär bland annat att stater, i enlighet med internationell rätt, bör arbeta mot rasism och diskriminering av migranter” svarar regeringen vilket alltså innebär att de menar att yttrandefriheten inte hotas av att regimen ska bestämma vad som ska vara fakta samt motarbeta alternativt förbjuda invandringskritik.

I Sverige är det i princip bara alternativa medier som skrivit om självmordsavtalet, som det kommit att kallas av nationalistiska krafter.

Källa:
Ett globalt ramverk för säker, ordnad och reguljär migration (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration)


  • Publicerad:
    2018-11-22 21:30