HOMOLOBBYN. I en forskningsstudie gjord på förskolebarn har man kommit fram till att den genusindoktrinering som vissa förskolor utsätter barnen för har effekt på barnens beteende. Enligt studien menar man att detta ”breddar barnens möjligheter”.

Homolobbyns aggressiva indoktrineringskampanj mot förskolebarn har gett effekt, enligt en ny forskningsstudie. Bild från ett tidigare reportage i National Geographic om en påstått ”transsexuell” 8-årig pojke.

I en internationell studie gjord på förskolor i Stockholm sägs nu visa upp resultat på att en pedagogik som strävar efter att inte bekräfta så kallade könsroller ska göra barn mer ”öppna för det motsatta könet”.

Studien är utförd i samarbete med Kristin Shutts från University of Wisconsin-Madison, USA, och Christine Fawcett, Helena Falk och Anna Ivegran från Uppsala universitet. Forskarna intervjuade först 30 barn på en förskola där pedagogiken särskilt inriktas kring en ”medvetenhet om könsnormer” och sedan ytterligare 50 barn på andra förskolor i samma område.

Förskolans läroplan säger om jämställdhet:

”Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar från stereotypa könsroller.”

Inom den ”normmedvetna” pedagogiken ingår det bland annat att man tilltalar barnen med pronomenet ”hen” och att man undviker att behandla barnen på ett ”traditionellt könskodat sätt”, exempelvis genom att inte ge flickor komplimanger för deras kläder.

— Sammantaget visar resultaten att endast könsneutral pedagogik inte leder till att barnen slutar använda kön för att kategorisera människor, men det minskar deras tendenser att välja bort människor baserat på kön och att göra könsstereotypiska antaganden. Det här kan bredda barnens möjligheter för framtiden, säger Ben Kenward, gästforskare på Barn- och Babylabbet vid Uppsala universitet och lektor i psykologi vid Oxford Brookes University.

Studien visade dock att alla barnen automatiskt lade märke till individers kön, oavsett pedagogisk inriktning. Däremot ska barnen på den mer ”normmedvetna” förskolan ha visat större intresse av att leka med barn av det andra könet samt att de hade ”mindre könsstereotypa åsikter” – med andra ord att den kulturmarxistiska propaganda som förskolebarnen utsätts för givit effekt.

Skillnaderna fanns kvar även när man sorterade bort barn vars föräldrar valt den normmedvetna förskolan just på grund av genuspedagogiken.

Källor:
Barn vid ”genusneutrala” förskolor har mindre stereotypa attityder
Jämställdhet – både kunskap och relationer


  • Publicerad:
    2017-05-29 18:32