INSÄNDARE. Magnus Persson går i denna insändare igenom hur han anser att den sionistiska eliten opererar och påverkar världspolitiken.

dodatzog

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Jag tänker inte ens försöka ge ett uttömmande svar på denna frågeställning, vilket är bortom min förmåga, men jag hoppas att artikeln blir tankeväckande och åtminstone i mycket grova drag besvarar frågeställningen. Delar av innehållet är säkert bekant men det är en fördel att ha det samlat i en artikel.

Vid det här laget börjar det bli allt mer känt att vi, i framför allt västvärlden, styrs av en elit med internationella sionistiska ambitioner som står i konflikt med nationella intressen. Rothschild, Warburg och Rockefeller med flera bankfamiljer utgör själva kärnan. En grupp som dominerar inom bankväsende, media och politik och som strävar efter världsomfattande makt. Bevisen för att det förhåller sig så är många och har funnits under lång tid, och det blir särskilt tydligt om man studerar maktförhållanden i inte minst USA. Flera representanter för bankeliten har förordat en ny världsordning och en världsregering, t.ex. James Warburg, och globaliseringen är en del i det hela. Likafullt är det svårt att förstå, eller rättare sagt konfronteras med den verkligheten, att en så illasinnad kraft i nuläget har världen i sitt grepp och styr den i en farlig riktning.

Det rör sig om en mycket liten minoritet som länge strävat efter global makt. Maktambitioner som vuxit sig starka i och med deras inflytande över det monetära systemet som tog fart i slutet av 1700-talet. Wienkongressen 1814-15 var tänkt att leda till ett bildande av ett Nationernas Förbund, och i förlängningen en sammanslagning av världens nationer. Dåvarande tsaren i Ryssland, Alexander I, satte dock stopp för denna plan som Amschel Mayer Rothschild m.fl. hade i tankarna. Det skulle dröja till 1920 innan NF blev verklighet efter att den siste tsaren, Nicholas II, störtats och fientligt ställda monarkier neutraliserats. Sedan dess har som bekant många fler unioner bildats t.ex. EU, EMU och Afrikanska Unionen. De oundvikliga effekterna av den här typen av internationella unioner är det successiva utraderandet av nationella gränser, uppblandade etniciteter (eller segregation) och kulturell enfald. Det är endast en fråga om tid i det fattiga och förljugna medieklimat som massmedia i väst utgör, i kombination med den fria rörligheten.

Bankeliten är fullständigt hjärtlös oavsett om de likt David Rockefeller genomgått sex hjärttransplantationer. De gör allt för att lyckas och därför har de inga skrupler när de skapar kriser enligt den hegelianska devisen problem-reaktion-lösning. En lösning tänks ut (t.ex. kraftigt ökad övervakning) och så skapas ett problem (t.ex. terrorism), och allmänhetens reaktion påverkas av medias bild som leder till den förutbestämda lösningen. En uppblandad och splittrad befolkning är denna elits mål och det är tydligt att de även lever efter den beprövade devisen ”söndra och härska”. Alla kollektiva och organiserade krafter (ensam är inte stark!) är potentiella hot mot den sionistiska eliten, och därför är det inte konstigt att de gör allt för att ställa så många grupper mot varandra som möjligt. Kvinnor ställs mot män genom feminismen som går emot den naturliga ordningen och gör mannen till en mesig hen-man och kvinnan till en konstgjord man. Inte undra på att många är förvirrade och olyckliga idag? En annan negativ effekt av feminismen är tendensen att luta sig mot känsloargument som har orsakat många dåliga beslut i inte minst invandringsfrågan. För svenska hen-män blir invandring från patriarkala länder en katastrof eftersom kvinnor generellt attraheras av mer eller mindre dominanta män snarare än mesiga män. I en sådan situation kan män från tredje världen, med mindre bra förutsättningar i övrigt, ändå attrahera vissa kvinnor. I regel har det alltid funnits ett segment av den kvinnliga delen av befolkningen som skaffat barn med fiender i samband med invasioner, vilket ur ett överlevnadsperspektiv är logiskt för kvinnan som kan trygga sin avkommas säkerhet. Av dessa anledningar är ett mansöverskott, bestående av utlänningar, särskilt problematiskt för nationer som vill behålla sin identitet och sitt sätt att leva.

Världen är i grund och botten brutal och det finns inte utrymme för irrationella, känslomässiga, beslut som kan påverka många människor. På feminismens minuskonto ligger också bankelitens utökade skattebas genom att även kvinnor förvärvsarbetar i hög grad idag. Det har blivit mindre tid för familjen, som utgör en viktig trygghet, och feminiserade länder som Sverige har väldigt många singelhushåll.

Principen ”söndra och härska” används även för att urholka speciellt vita personers rasmedvetenhet som fort kan bli farlig för sionisteliten om den inte bekämpas. Det finns ingen logik i att prioritera sina familjemedlemmar men samtidigt avstå helt ifrån att prioritera andra ur samma etniska grupp som många gör idag. Oundvikligen leder det till en förhållandevis snabb undanträngning av den egna etniciteten eftersom alla andra etniciteter prioriterar sig själva först då de inte utsatts för samma omfattande hjärntvätt. Varför gå med i facket men samtidigt bortprioritera andra av samma etnicitet? Det finns ingen bättre ”fackförening” än den egna etniciteten.

Liberalismen, som beskrivs i Sions Vises Protokoll som ett gift för nationer, är utöver feminismen en annan mycket viktig beståndsdel i den förödande psykologiska krigsföringen som riktas framför allt mot vita. Den liberala normkritiken undergräver våra normer och värderingar som bevisligen byggt upp många relativt välfungerande länder i väst. Nästan alla ledarskribenter har liberala värderingar och är mer eller mindre nyttiga idioter åt bankirerna. Det är inte troligt att en majoritet av dem har någon aning om vad de egentligen har gett sig in på. Bankeliten arbetar mestadels genom ombud och har snarare skapat en miljö där liberala, feministiska, värderingar råder och därmed en grogrund där såna människor poppar upp som svampar ur jorden. Det kan åstadkommas genom t.ex. liberala tankesmedjor och finansiellt stöd till degenererande miljöer som Södertörns högskola. Men hur mäktig bankeliten än är så måste den fortfarande lura världens befolkning ut på ett slags förrädiskt gungfly. Det är upp till var och en att bidra till samling och upplysning på den här fronten för att undgå detta. Varenda liten insats räknas, och som beskrivs i protokollen så fruktar dem inget mer än privata initiativ från intelligenta och kreativa människor.

I princip samtliga av ideologierna som sionisteliten skapat (eller anpassat för egna syften) bottnar i jämlikhet. Vare sig det handlar om kommunism, feminism, socialism, demokrati eller mänskliga rättigheter. Franska revolutionen (som genomfördes av frimurare) skapade ett stort genombrott för den typen av värderingar: Frihet, jämlikhet och broderskap. För judar har det inneburit ett stort lyft eftersom de dessförinnan haft begränsade rättigheter i de länder de levt i. I kombination med deras internationella nätverk så har det inneburit stora fördelar som de inhemska populationerna inte varit i närheten av. En konsekvens av det har varit att de mer eller mindre tagit över de länder de verkat i. Malaysias f.d. premiärminister, Mahathir Mohamed, höll ett tal 2003 där han bland annat sa:

But today the jews rule this world by proxy. They make others fight and die for them. They invented socialism, communism, human rights and democracy, so that persecuting them would appear to be wrong, so that they may enjoy equal rights with others. With these they have now gained control over the most powerful countries, and they, this tiny community, have become a world power.

Den ideologiska hjärntvätten i västvärlden är uppenbarligen mycket omfattande, men för att kontrollera mänskligheten använder bankeliten andra metoder också. Det så kallade kriget mot terrorismen är inget annat än en svart komedi i vilken terrorismen i världen ökar ungefär i takt med den amerikanska militärbudgeten. För att verkligen kontrollera en befolkning är det nödvändigt att skrämma livet ur den eftersom stark rädsla slår ut det rationella tänkandet. En rädd befolkning gör vad som helst i utbyte mot ”ökad säkerhet” och övervakning. I den kontexten kvittar det att risken för att drunkna i sitt eget badkar är ett större hot än terrorism statistiskt sett. Theodor Engström beskriver i sin utmärkta artikel Sionistiska planer för Mellanöstern ingående hur USA och dess allierade skapat IS för att uppnå sina maktambitioner i den delen av världen och skapa terror och flyktingströmmar. Attackerna under 11 september 2001 var arrangerade av samma sionistiska elit och som möjliggjorts av deras enorma makt över media som lagt locket på. Sagan om njursjuke Bin Laden ”och de 40 rövarna” som kapade fyra plan och fintade bort dussintals säkerhetstjänster och NORAD håller inte måttet överhuvudtaget. Trots att alltihop var en enda stor lögn så genomsyrar den än idag hela USA:s utrikespolitik, och i praktiken har ingen blivit opåverkad. De krig som motiverats av 9/11 är alltså helt illegitima, och det är därför 9/11 fortfarande är relevant och varför aktivister som Christopher Bollyn fortfarande håller föreläsningar i ämnet.

Utöver den ideologiska hjärntvätten och terrorismen utgör ekonomisk kontroll över mänskligheten en mycket kraftfull kontrollmekanism. Denna bankelit har redan enorma ekonomiska muskler men gör ändå allt för att befolkningen ska tryckas ned och befinna sig i skuldslaveri. Genom deras kontroll över många av världens banker kan de manipulera penningmängden efter eget tycke och skapa ekonomiska kriser. En gång blev den finansiella giganten JP Morgan rådfrågad om vad som skulle ske med ekonomin, svaret blev: ”Sir, it will fluctuate”. Dessa artificiella ”boom-bust” cykler gör att bankeliten kan håva in enorma belopp på vanligt folks bekostnad då vanligt folk inte har insiderinformation. Skulle någon bank riskera att gå under blir allmänheten ändå tvungen att betala notan. Ytterligare en dimension i det hela är att huvuddelen av penningmängden skapas ur ingenting genom lån av vanliga kommersiella banker (Michael Kumhof på Bank of England har föreläst i ämnet).

Kapitaltäckningskravet varierar från land till land men utgör bara en liten del av hur mycket en bank faktiskt får låna ut. Bakgrunden till det hela är att papperspengar tidigare fungerade som kvitto på den mängd guld privatpersoner deponerat. Men bankägarna började fuska och låna ut många fler papperssedlar än vad de hade täckning för, vilket möjliggjordes av att de flesta deponerade sina pengar under lång tid. Numera har vi som bekant inte möjlighet att kvitta ut guld överhuvudtaget, och snart kan alla pengar vara digitala. Det senare är bankernas önskedröm eftersom kostnader kan minimeras samtidigt som kontrollen över folket stärks. Dock vore digitala pengar inget problem om penningmängden reglerades av välmenande stater som inte berikade bankeliten, men så är inte fallet idag.

Sammanfattningsvis så styr sionisterna genom ideologisk indoktrinering, rädslor (terrorism och även klimathot) och ekonomisk kontroll framför allt. Därutöver tillkommer andra kontrollmekanismer t.ex. genom planterade skuldkänslor för ”förintelsen” och slaveriet som vi i Sverige hade minimalt med att göra samtidigt som de flesta svenskar var statare. Med artikeln vill jag trycka på hur viktigt det är med en informerad befolkning för att den överhuvudtaget ska ha en chans att förstå vad som pågår. Massmedia fungerar i högsta grad som hjärntvätt idag och i övrigt intelligenta människor blir av den anledningen oförmögna att förstå vad som sker. Utvecklingen de närmsta åren blir garanterat spännande och svår att förutsäga. Det kan hända att vi dras in i ett större krig, men det är inte skrivet i sten. Oavsett behöver världen en rejäl omstart och de sionistiska krafterna måste berövas all sin makt för att det ska kunna ske.

/Magnus Persson


  • Publicerad:
    2016-07-26 20:00