GRANSKNING. Inför valet 2018 har SD för avsikt att lansera ett nytt ”migrationspolitiskt inriktningsprogram”, författat av judinnan Paula Bieler. Nordfront har granskat den nya inriktningen hos partiet som av etablissemanget utmålas som det invandringskritiska alternativet i svensk politik.

Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi, George Soros, Barbara Spectre och nu Paula Bieler.

Inför Sverigedemokraternas partikongress i november planerar partiet att stryka sitt ”Invandringspolitiska program” från 2007 och ersätta det med ett ”Migrationspolitiskt inriktningsprogram”, författat av partiets invandringspolitiskt ansvarige, Paula Bieler. Den stora förändringen är att att stort antal konkreta förslag angående invandringspolitik nu är bortplockade och ersatta med floskler. Dessutom är fritexten i det nya programmet betydlig mindre invandringskritiskt i tonen. TT skrev följande häromdagen om Paula Bielers programförslag:

Enligt Paula Bieler, migrationspolitisk talesperson, är det första gången på nästan ett decennium som SD uppdaterar sitt migrationspolitiska program. Det ska ersätta det invandringspolitiska programmet från 2007.

— Det är ingen revolution, vi ligger fast i vår ideologi, säger Bieler men framhåller att det bland annat innehåller lite nya tankar, åtminstone för SD, om arbetskraftsinvandring.

I det tidigare programmet stod det att arbetskraftsinvandring inte behövs och ”ska därför i princip inte förekomma”. Det nya inriktningsprogrammet är inte så stängt, enligt Paula Bieler förbereder partiet förslag efter modell från EU:s så kallade blåkortssystem. SD överväger också förslag om behovsprövad arbetskraftsinvandring och stödjer också ett förslag från socialförsäkringsutskottet som behandlas just nu. Det ska förhindra att personer som kommit hit som invandrad arbetskraft med efterfrågad kompetens inte ska utvisas på grund av mindre misstag som arbetsgivaren gjort i villkoren för den personen.

SD:s nya arbetskraftsinvandringspolitik
I det tio år gamla invandringsprogrammet står följande stycke med:

I Sverige finns ett mycket stort antal människor som är helt eller delvis arbetsföra, men som saknar ett arbete att gå till. Arbetskraftsinvandring till Sverige behövs alltså inte och ska därför i princip inte förekomma.

Detta stycke har tagits bort av Paula Bieler som istället skriver:

Även om Sverigedemokraterna menar att varje arbetsmarknad bör sträva efter en långsiktig balans välkomnar vi möjligheten att vid behov komplettera den svenska arbetsmarknaden med utländsk arbetskraft.

Bieler anser att arbetskraftsinvandring bör vara tillåten för ”i första hand personer med högre utbildning, men också de som på godtagbart sätt kan arbeta i yrken som kräver så lång utbildning eller erfarenhet att akuta behov på den svenska arbetsmarknaden inte kan tillgodoses.”

Judinnan Bieler vill att SD ska arbeta för att gynna utlänningars möjlighet att göra karriär i Sverige och tycks mena på att den som en gång fått arbetskraftsinvandra aldrig ska kunna skickas hem så länge han eller hon har ett arbete. Hon skriver:

Möjlighet till förlängning ska finnas om arbetsvillkoren fortsatt är uppfyllda, likväl som det ska finnas en möjlighet att återkalla arbetstillstånden i förtid om arbetsvillkoren inte längre uppfylls. Tillstånden bör dock inte vara bundna till ett enskilt avtal och en enskild arbetsgivare, tvärtom ska arbetstagaren under tillståndstiden ha möjlighet att byta arbetsgivare förutsatt att den nya anställningen motsvarar kraven för ett nyupprättat arbetstillstånd. Vid ett sådant byte ska arbetstagaren maximalt gå arbetslös i tre månader. Detta motverkar att arbetstagaren låses fast vid oseriösa arbetsgivare. Dessutom möjliggörs att arbetstagaren kan göra karriär och byta arbetsuppgifter inom samma bransch.

LÄS ÄVEN: SD:s judiska invandringschef har ”vigt sitt liv” åt att bekämpa invandringskritiker

Allmän ton i det gamla och det nya programmet
I programmet från 2007 anmärktes på vissa invandrares nativitet och att svenskarna riskerar att bli en minoritet i sitt eget land:

Massinvandringen, tillsammans med den höga nativiteten hos vissa invandrargrupper och frånvaron av en assimileringspolitik, innebär att svenskarna inom några decennier riskerar att bli en minoritet i det egna landet. Denna utveckling kommer att påverka alla aspekter av samhällslivet och förvandla vårt land till oigenkännlighet.

I det nu framlagda förslaget finns inga skrivelser om att svenskarna riskerar bli en minoritet, och invandrares nativitet nämns överhuvudtaget inte. Bielers nya förslag tycks kliniskt befriat från direkta eller indirekta synpunkter på etniciteten hos de människor som uppehåller sig i Sverige. I Bielers nya förslag står istället:

Det faktum att vi tror på nationalstaten betyder dock inte att vi motsätter att människor rör sig över statsgränser, vare sig det handlar om kortare semestrar, längre projektresor och utbyten eller en permanent flytt till ett nytt hemland. Däremot anser vi att det bör finnas tydliga och rimliga regler för när och hur det sker, samt under vilka förutsättningar.

I det gamla programmet finns ett antal skrivelser om att asylsökare egentligen bara kommer hit för att de tjänar på det ekonomiskt. Här är två exempel.

Trots en av världens mest liberala tolkningar av flyktingbegreppet är det endast en bråkdel av de utlänningar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige de senaste decennierna som faller under denna definition. Merparten av de migranter som kommit till vårt land har således inte varit flyktingar, utan har varit drivna av ekonomiska motiv.

[…]

Att människor i mindre utvecklade länder vill förbättra sin ekonomiska och sociala situation genom utvandring är fullt förståeligt och mänskligt, men det kan inte vara en tillräcklig grund för att få uppehållstillstånd i vårt land. En sådan politik gynnar vare sig Sverige eller utvandringsländerna.

I Paula Bielers nya förslag finns inga skrivelser om att det skulle kunna finnas ekonomiska skäl till att människor söker asyl i Sverige.

Konkreta förslag som Paula Bieler vill stryka
I det gamla programmet står att asylsökande som inte kan styrka sin identitet och nationalitet inte ska få sitt ärende prövat och omedelbart utvisas.

Det står också att det ska kunna ge fängelse att ”gömma utlänningar som vistas illegalt i landet”, att ekonomiska ersättningar till asylsökande ska minimeras och att asylsökande inte ska tillåtas arbeta:

Den asylsökande skall uppvisa handlingar som styrker identitet och nationalitet. Asylsökande som inte följer dessa anvisningar skall inte få sitt ärende prövat utan avvisas genast till det land han/hon senast kom ifrån. Att gömma utlänningar som vistas illegalt i landet skall kriminaliseras och kunna ge fängelsestraff. Den som vistas illegalt i landet ska inte kunna få sin sak prövad, utan skall avvisas omgående. I syfte att motverka asylmissbruk av ekonomiska skäl skall i princip inga kontanta bidrag ges till asylsökande, utan enbart mat och husrum samt en mindre fickpeng. Asylsökande skall inte kunna få tillstånd för reguljärt arbete innan frågan om uppehållstillstånd har behandlats.

I det gamla programmet står att alla som söker uppehållstillstånd ska testas för smittsamma sjukdomar:

För att undvika att epidemiska farsoter som HIV och tuberkulos sprids i vårt land skall även obligatoriska tester för dessa sjukdomar lämnas av den som söker asyl eller uppehållstillstånd.

För att ”äkta makar och därmed jämställda personer” ska få uppehållstillstånd krävs enligt det gamla programmet bland annat att:

  • Bägge parter skall vara över 24 år gamla. Detta i syfte att motverka tvångsäktenskap.
  • Den härboende personen skall påta sig försörjningsansvar för den anhörige under en femårsperiod och skall dessutom betala en engångssumma, uppgående till ett prisbasbelopp, som ett bidrag till statens utgifter för den anhöriges svenskundervisning och övriga anpassningskostnader.
  • Den härboende personen skall inte ha mottagit socialbidrag under minst ett år innan ansökningen sker.

I det gamla programmet stod även att asylsökande som ”begår någon form av kriminell handling under sin handläggningsperiod skall utvisas”, att alla som passerar Sveriges gräns ska ”kunna anmodas att bevisa sin identitet” och att ”religiöst betingad omskärelse av omyndiga pojkar skall vara förbjuden i Sverige”.

Inget av dessa konkreta förslag finns med i Paula Bielers nya program och skall därför förmodligen inte längre förordas av partiet, om Paula får som hon vill.

Det tar tio år att bli ”öppen svensk”
Samtidigt som alla skrivningar om att Sverige skulle vara ett land för människor av någon speciell etnisk härkomst kliniskt har rensats bort ur programförslaget är stycket om ”Medborgarskap” utökat och lagt som första punkt efter ingressen. I stycket står inledningsvis att:

För Sverigedemokraterna är kopplingen mellan medborgarskap och nationell identitet en viktig grundbult för samhällsbygget. Den som är medborgare i Sverige ska också vara en del av Sverige och se Sverige som sitt hemland. En ansökan om medborgarskap är ur vår synvinkel en ansökan om att bekräfta denna samhörighet.

För att stärka denna koppling ser Sverigedemokraterna det som rimligt med väl reglerade krav för att beviljas medborgarskap. En självklar grund är att behärska det svenska språket och att känna till grundläggande fakta om Sverige, vårt samhälle och vår historia, såväl som nu gällande lagar och regler, skyldigheter såväl som rättigheter. Dessa kunskaper kan, och ska, säkerställas genom prov innan medborgarskap beviljas.

Vi ser det också som rimligt att en medborgarskapsansökan kompletteras med en förklaring av förståelse för de plikter och skyldigheter ett medborgarskap medför. Utöver rena kunskapskrav och en sådan medborgarskapsförklaring är respekt för, och lojalitet gentemot Sverige en självklar del av medborgarskapet. Därför ser vi också en längre tid i landet, tio år med klanderfri vandel, som en självklar del i medborgarskapsprocessen. Den som blir medborgare ska helt enkelt ha hunnit rota sig i landet.

Nytt ”sammanhållningspolitiskt program”
Förutom Paula Bielers programförslag har den mer okände riksdagsledamoten Aron Emilsson tagit fram ett ”sammanhållningspolitiskt program” som innehåller sju sidor floskler om hur vi ska kunna skapa sammanhållning i ett etniskt inhomogent land.

Riksdagsledamoten Aron Emilsson (SD) har författat förslaget till ”sammanhållningspolitiskt inriktningsprogram”.

År 2007 ansåg Sverigedemokraterna att massinvandringen ”har skapat svåra sociala, etniska, religiösa och kulturella motsättningar, tillika segregation, rotlöshet och kriminalitet. Den mångkulturella samhällsordningen är i dag ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen. ”

År 2017 anser Aron Emilsson att den sociala tillit som tidigare har präglat Norden beror på en mängd anledningar. Dessa har enligt Emilsson inte något att göra med att vi har levt i etniskt homogena länder under tuffa klimatologiska förutsättningar som präglas oss evolutionärt. Emilsson skriver att:

Vår starka sociala tillit kan härledas till såväl vikingatidens tidiga statsbildningar och senare protestantismens införande, som framförallt det frivilliga organisationslivets framväxt i Norden under 1800-talet. Det skapade genom starka sociala normer om tillit och respekt en sammanhållning som har bildat ett stabilt fundament i de nordiska samhällena. På senare tid har den nordiska välfärdsstaten, genom att skapa ett högt mått av ekonomisk och social jämlikhet bidragit till en tillitens uppbyggnad och bibehållande.

Omröstning sker i november
I en dödsryckning av radikalism lanserade Sverigedemokraternas partiledare häromåret begreppet ”nollvision” vad gäller asylinvandring från länder som inte är grannländer till Sverige. Nollvisionen nämns inte i de nya programförslagen.

Bieler själv valde också nyligen att skyndsamt lämna Facebookgruppen #jagärhär, efter att Gangrapesweden avslöjat att hon lagts till av hennes Facebookvän Mina Dennert, som leder den vänsterextrema trollgruppen.

Sverigedemokraternas partikongress som bland annat kommer rösta om Paula Bielers förslag till ny migrationspolitik äger rum i Norrköping 23-26 november. Med tanke på hur högt skattad Bieler är av den enväldiga partiledningen kan man dock anta att ”Bielerplanen” kommer att antas som SD:s egna variant av Kalergiplanen.

Källor:
SD satsar på migration, brott och vård
Invandringspolitiskt handlingsprogram – SD 2007
Sverigedemokraternas migrationspolitiska inriktningsprogram
Sverigedemokraternas sammanhållningspolitiska inriktningsprogram
SD: Avskaffa permanenta uppehållstillstånd


  • Publicerad:
    2017-10-14 20:09